Privacy Statement

Bronkhorst Bedrijfskompas BV voert sociale verzekeringsonderzoeken uit voor diverse opdrachtgevers. Hierbij wordt onder andere onderzocht of de juiste sociale premies toegepast en of alle subsidiemogelijkheden zijn benut. Voor het sociaal verzekeringsonderzoek verwerkt Bronkhorst Bedrijfskompas BV persoonsgegevens van werknemers van onze opdrachtgever.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor de sociale verzekeringsonderzoeken worden de volgende gegevens verwerkt: uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, datum van indiensttreding en uw burgerservicenummer (BSN).
Waarom heeft Bronkhorst Bedrijfskompas BV deze gegevens nodig?
Bronkhorst Bedrijfskompas BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het controleren van de afdrachten van sociale verzekeringspremies door uw werkgever aan de Belastingdienst. Om gegevens of bewijslast op te vragen bij de Belastingdienst en/of het UWV zijn wij wettelijk verplicht om bovengenoemde persoonsgegevens aan te dragen.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Bronkhorst Bedrijfskompas BV zal uw persoonsgegevens niet langer gebruiken dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar, zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.
Delen met anderen
Bronkhorst Bedrijfskompas BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bronkhorst Bedrijfskompas BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
Bronkhorst Bedrijfskompas BV gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw werkgever heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw werkgever kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bronkhorst-bedrijfskompas.nl.
Beveiliging
Bronkhorst Bedrijfskompas BV neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bronkhorst-bedrijfskompas.nl.